VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.

Informace o společnosti

  • Typ subjektu: Výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce)
  • IČ: 25271121
  • Právní forma: Společnost s ručením omezeným
  • Vlastnická struktura: česká
  • Rok založení: 1951

Sídlo společnosti

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
Holovousy 129
50801 Holovousy
Česká republika

Ukázat na mapě

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Vácha
jednatel společnosti
+420491848216
info@vsuo.cz
http://www.vsuo.cz

Popis aktivit subjektu dle CZ-NACE

  • Kód hlavní činnosti: 01.2
  • Popis hlavní činnosti: Pěstování trvalých plodin
  • Kód vedlejší činnosti: 01.3
  • Popis vedlejší činnosti: Množení rostlin

Obor činnosti

Výzkum problematiky ovocnářství a šlechtění ovocných plodin. VŠÚO Holovousy s.r.o. je výzkumnou organizací s dlouhou historií výzkumné činnosti, během které se podílela na řešení řady výzkumných projektů jako koordinující příjemce, příjemce nebo další účastník. Během posledních 10 let to představuje cca 70 výzkumných projektů od různých poskytovatelů (NAZV, TAČR, MK, GAČR, MŠMT), 1 výzkumný záměr. V letech 2014-15 - 3 projekty Programu rozvoje venkova - podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství. 2014 - 1 projekt Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, 2.2 Regionální inovační program. Organizace je/byla rovněž zapojena v projektech v rámci sítě ERA-net - program EUPHRESCO; řešila projekt OP VaVPI - CZ.1.05/3.2.00/12.0236 (SLARA – oborová knihovna aplik. výzkumu); projekt OP VaVPI - PO 2 – Ovocnářský výzkumný institut, reg.č. CZ.1.05/2.1.00/03.0116 a vzdělávací projekty z programu OPVK. VŠÚO Holovousy v rámci těchto projektů spolupracuje nebo spolupracoval s řadou dalších výzkumných institucí, univerzit a subjektů typu podnik. Spolupráce zahrnuje řešení nejrůznějších problematik spojených s technologickými postupy produkce ovoce, postupy ochrany proti škodlivým činitelům, tvorbou zdravého rostlinného materiálu, problematikou minimalizace reziduí pesticidů v ovoci, modernizací postupů skladování, šlechtění a výběru odolných genotypů odrůd ovoce atd. Výsledky ze spolupráce zahrnují výstupy publikační (recenzované a ostatní typy publikací) i aplikované (nové odrůdy, ověřené technologie, certifikované metodiky, užitné vzory aj.).

produkce ovoce

Aktivity ve výzkumu, vývoji a inovacích

- uchování genofondů ovocných plodin, včetně sběru krajových a primitivních odrůd domácího původu a introdukce odrůd ze zahraničí - hodnocení významných hospodářských znaků u uchovávaných odrůd - šlechtitelský výzkum u jabloní, třešní, meruněk a slivoní - výzkum množení ovocných plodin - studium vlivu podnoží na naštěpované odrůdy - využití explantátových kultur a in vitro postupů při ozdravování ovocných plodin, jejich množení a uchovávání - vývoj účinných metod a efektivních postupů biologické a integrované ochrany ovocných dřevin proti škodlivým organismům - virologický výzkum u ovocných plodin - vývoj systémů intenzivních produkčních výsadeb - systémy řezu ovocných stromů a výzkum postupů ve vztahu k regulaci plodnosti - ošetřování půdy v sadech a ochrana proti plevelům - výživa stromů ve vztahu ke kvalitě ovoce a systémy závlah v intenzivních sadech - výzkum opomíjených ovocných druhů - výzkum technologií skladování - uchování superelitního a elitního množitelského materiálu v technických a prostorových izolátech

produkce ovoce šlechtění ochrana ovocných plodin uchování genofondů množení ovocných dřevin agrotechnika skladování zpracování ovoce

Odkazy na sociální sítě

Přeskočit na hlavní navigaci