OP VVV dá na rozvoj inovačního prostředí v Česku 550 milionů korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu Smart Akcelerátor II, která podpoří rozvoj inovačního prostředí v českých krajích. Jedná se o pokračování úspěšné výzvy Smart Akcelerátor.

Význam výzvy Smart Akcelerátor ukázal únorový kulatý stůl, kterého se zúčastnili zástupci MŠMT, krajů, regionálních inovačních center, Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších relevantních institucí. Pozitivně dopadlo i evaluační šetření, které přineslo nejen cennou zpětnou vazbu z politické úrovně řízení a od samotných realizátorů projektů v jednotlivých krajích, ale také příklady konkrétních úspěchů a dobré praxe.

„Mezi úspěchy výzvy Smart Akcelerátor patří nárůst prostředků na podporu inovací, a to včetně vlastních prostředků kraje. Podařilo se vzbudit zájem politické reprezentace o podporu regionálního rozvoje prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací. Obzvláště úspěšné jsou pak krajské Smart Akcelerátory v roli síťování aktérů místního prostředí a v podpoře vzniku společných projektů spolupráce,“ vyjmenovává Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT, a dodává: „Na tuto kladně hodnocenou výzvu nyní navazuje Smart Akcelerátor II. Jednotlivé kraje České republiky se tak s podporou evropských fondů mohou v souladu s Národní RIS3 strategií i jejími krajskými přílohami znovu zaměřit na rozvoj inovačního prostředí.“

Na úrovni jednotlivých krajů bude z výzvy Smart Akcelerátor II podpořeno budování a rozvoj kapacit, organizačních struktur a know-how tak, aby pak tyto kapacity pozitivně působily na růst inovačního prostředí v daném kraji. Výzva opět cílí na kvalitní řízení tzv. procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (entrepreneurial discovery process) na úrovni regionů, který zahrnuje soukromý sektorvýzkumné a vzdělávací instituceveřejný sektor a další klíčové místní aktéry.

Kraje budou ve svých projektech rozvíjet a navazovat na činnosti podporované z předcházející výzvy. Přihlásit se mohou i kraje, které v předchozí výzvě nerealizovaly žádný projekt. Jednou z nejdůležitějších aktivit je podpora základního týmu s cílem zajistit kapacity a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS3. Projekty musí také mapovat a vyhodnocovat změny a vývoj inovačního prostředí v kraji, zjišťovat jeho potřeby a potenciál. Nesmí zapomenout ani na vzdělávání a rozvoj kompetencí členů realizačního týmu a odborníků z veřejné správy i organizací zapojených do krajského partnerství pro řízení Národní a krajské RIS3 strategie.

Dále se pak kraje prostřednictvím volitelných aktivit mohou zaměřit například na podporu přípravy strategických projektových záměrů, strategických intervencí v kraji nebo posílení komunikace a marketingu inovačního systému kraje. Další volitelnou aktivitou je twinning, který cílí na spolupráci se zkušeným zahraničním subjektem ze zemí evropského výzkumného prostoru. V neposlední řadě si kraje mohou pilotně ověřit funkčnost podpůrného nástroje, rolí jednotlivých zapojených subjektů a zájmu cílové skupiny o daný nástroj.

Žádosti o podporu z výzvy Smart Akcelerátor II, ve které je připraveno 550 milionů korun, budou přijímány od 17. srpna 2018 do 31. října 2019.

Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Zdroj: MŠMT

Přeskočit na hlavní navigaci