Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor I. ze strany MŠMT

Dosavadní přínosy výzvy, zkušenosti s přípravou i realizací projektů

Na přelomu loňského a letošního roku přistoupil Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k vyhodnocení zkušeností s přípravou, realizací a dosavadních přínosů výzvy Smart Akcelerátor I.

Hlavním účelem zkoumání bylo zjistit jaký je celkový přínos výzvy Smart Akcelerátor a případná potřebnost jejího pokračování v podobě výzvy Smart Akcelerátor II. Samotné šetření trvalo čtyři měsíce a probíhalo formou kombinace analýzy sekundárních dat poskytnutých realizátory projektů, dotazníkového šetření, kulatých stolů a osobních rozhovorů s relevantními představiteli politické reprezentace v krajích, kde jsou projekty výzvy Smart Akcelerátor realizovány.

V první fázi krajští RIS3 manažeři hodnotili celkovou situaci podpory výzkumu a vývoje v příslušných krajích, a to včetně hlavních pozitivních dopadů či reálných výsledků, za kterými stojí projekty Smart Akcelerátorů. Úkolem manažerů bylo rovněž vyjádřit se k jednotlivým aktivitám, které na úrovni projektů probíhají, a to z hlediska jejich užitečnosti a funkčnosti, dále uvést cíle, které se podařilo naplnit a zdůvodnit ty, které se naplnit nepodařilo. Poznatky z uvedeného dotazníkového šetření byly RIS3 manažerům prezentovány u kulatého stolu, kde se rovněž vedla diskuze nad nastavením první výzvy a případnými úpravami nastavení navazující výzvy.

V druhé fázi se pracovníci Řídícího orgánu OP VVV obrátili na představitele krajských politických reprezentací. Pracovníci ověřovali přístup politiků k podpoře VaV, jejich postoj ke Smart Akcelerátoru a případný zájem o další podporu v této oblasti. Krajští politici se následně společně sešli u kulatého stolu, kde bylo prezentováno osm case studies prezentujících úspěchy vybraných Smart Akcelerátorů. Současně byla nastíněna připravovaná výzva Smart Akcelerátor II.

Jaké závěry celé šetření přineslo? V krajích, kde probíhají projekty Smart Akcelerátorů, došlo k výraznému nárůstu prostředků na podporu inovací, významnému posílení personálních kapacit věnujících se podpoře rozvoje inovací a ke koncentraci know-how v oblasti podpory inovačních kapacit či ukotvení procesů pro řízení podpory inovačního prostředí a směrování k inteligentní specializaci regionu. Díky mapování proběhla úspěšná identifikace krajských inovačních aktérů, jejich potenciálu a potřeb. Síťování pak umožnilo propojování inovačních aktérů. V neposlední řadě přispěla zmiňovaná výzva k posilování zájmu politické reprezentace a dalších stakeholderů o aktivity na podporu inovačního prostředí v jednotlivých krajích. Na druhou stranu, obecně platným zjištěním je vysoká potřebnost pokračující podpory již nastartovaných aktivit směřujících k rozvoji inovačního potenciálu v jednotlivých krajích formou výzvy Smart Akcelerátor II.

Podrobnější informace o šetření naleznete na stránkách MŠMT.

Přeskočit na hlavní navigaci